Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайта на /дружеството/

АНТЕНИ МЕДИЯ ГРУП ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206171177, със седалище и адрес на управление: гр. София, град София, ул. Незабравка № 33

Дружеството притежава и управлява медийния сайт: www.anteni.info

 1. Предмет
  • С настоящите правила и ръководни принципи са създадени с цел да се уредят взаимоотношенията между /дружеството/ и потребителите на сайта на /дружеството/.
  • С достъпа си до този сайт и информацията в него потребителите приемат, че са се запознали и приели условията по-долу.
 2. Условия
  • Ползването на сайта и неговото съдържание е безвъзмездно за потребителите и се извършва без да е необходима регистрация или въвеждането на каквито и да е лични данни.
  • Съдържанието на този сайт е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че потребителите установят несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, следва да уведомят /дружеството/ своевременно.
  • Съдържанието на сайта включва аудио-визуални произведения, текстове, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски произведения, звук, музика, анкети и запитвания, както и всякакви други данни и обекти, публикувани на сайта.
  • Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на /дружество/ с всички запазени права и законни последици. Потребителите имат право да използват съдържанието, включително да записват, копират, възпроизвеждат, разпространяват, излъчват, препредават, зареждат или да отпечатват, без това изброяване да е изчерпателно, при условие, че не нарушават изискванията и допустимото от ЗАПСП и настоящите Общи условия. Горните действия могат да бъдат извършвани единствено с изрично разрешение от страна на /дружеството/.
 3. Отговорност
  • /дружество/ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация. /дружество/ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. /дружество/ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
  • /дружество/ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
  • Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. /дружество/ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.
  • /дружеството/ има право да публикува на сайта рекламни препратки и банери за услуги и стоки на трети лица. /дружеството/ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на тези препратки и банери, съответно стоки и услуги.
 4. Права и задължения
  • Съдържанието на сайта се определя от /дружеството/. /дружеството/ има право да променя съдържанието, да добавя и/или премахва рубрики и материали, да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.
  • /дружеството/ има право да променя характеристики на сайта, да спира или прекратява ползването им, както и да прекрати съществуването на сайта.
  • При използване на съдържанието на сайта извън предвидените в т. 2.4. от настоящите общи условия случаи, /дружеството/ може да защити своите права и законни интереси съгласно законодателството в Република България.
 5. Заключителни разпоредби
  • Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 08.2020 г.
  • /дружеството/ може по всяко време да прави промени в настоящите Общи условия. Промените в настоящите общи условия ще се публикуват на интернет страницата bg и влизат в сила незабавно. Отговорност на потребителите е да се запознаят с промените в Общите условия. Продължавайки за използват сайта, потребителите се съгласяват с всички промени.